Spread the love

Poskytujeme vedenie kompletnej mzdovej agendy:

  • mesačný výpočet miezd a odvodov
  • príprava platobných príkazov na úhradu miezd a odvodov
  • zasielanie výkazov do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
  • registrácia zamestnancov v Sociálnej poisťovni a zdravotných poisťovniach
  • kalkulácia rezerv k nevyčerpaným dovolenkám a odmenám
  • zostavovanie prehľadov, hlásení a ročných zúčtovaní dane
  • vyúčtovanie cestovných výdavkov
  • príprava interných smerníc v oblasti personálnej agendy
  • prípravu prac. zmlúv a dohôd, dohôd o hmotnej zodpovednosti a iných pracovnoprávnych zmlúv
  • vedenie personálnej evidencie