Spread the love

Poskytujeme kompletné vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva:

 • prevzatie prvotných účtovných dokladov od klienta (naskenované, osobne alebo poštou)
 • kontrola formálnej a vecnej správnosti predložených dokladov
 • zaúčtovanie všetkých účtovných dokladov
 • vedenie evidencie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • odsúhlasenie saldokonta
 • spracovanie prehľadov výsledkov hospodárenia, stavu majetku
 • vyhotovenie podkladov k inventarizácii majetku a záväzkov
 • inventarizácia pokladnice a účtov hlavnej knihy ku dňu závierky
 • vypracovanie účtovnej závierky
 • spracovanie mesačných a štvrťročných daňových priznaní k DPH
 • spracovanie daňových priznaní dane z príjmu právnických a fyzických osôb
 • daň z motorových vozidiel
 • daň z nehnuteľností
 • účtovný reporting
 • vyhotovenie vyúčtovaní pracovných ciest
 • spracovanie štatistických výkazov
 • a iné služby

Uvedené služby poskytujeme  na základe zmluvy o vedení účtovníctva.